De to oppstandelser og tusenårsriket

Hvordan ville du like å bli sittende foran en gigantisk sene, og faktisk se menneskets historie utspilt rett foran øynene dine? Der du kunne se den endelige skjebnen til hver enkelt mann, kvinne og barn som noen gang har levd i denne verden. Faktisk så gir Gud oss slik en forhåndsvisning i en av de mest dramatiske profetiene i Bibelen.

Noen mennesker har næret en drøm om at samfunnet til slutt vil korrigere seg selv, og at det vil utvikle seg til en gullalder med tusenårsrikets fred. I denne utòpia skal alle omformes til å samarbeide med å bygge en ny verden, en verden av brorskap og fred. Jeg skulle ønske at dette var et sant bilde av fremtiden, men det er akkurat det motsatte av hva Bibelen skildrer. Jesus sa: " Slik det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager." (Luk 17: 26). Paulus sa: "Men onde mennesker og bedragere blir stadig verre og verre. De forfører og blir forført." (2 Tim 3: 13). Nei, denne drømmen av et timelig årtusen er bare en enorm illusjon, og jeg er ikke interessert i drømmer eller innfall. Jeg ønsker å vite fakta om fremtiden og hva som vil skje med hvert menneske som har vært en del av denne jordiske scene. Så jeg vender meg heller til Bibelens opplysninger om tusenårsriket.

De fleste mennesker vet at ordet "millennium" ikke finnes i Bibelen i det hele tatt. Men selv om ordet ikke er nevnt i Skriften finnes det referanser til en tusenårsperiode. Uten unntak, er det samlet rundt læren om verdens ende og oppstandelsen fra døde. Bibelen kaller denne tusenårs perioden for en Sabbatshvile for Guds folk. "Derfor gjenstår det en sabbatshvile for Guds folk. For den som er kommet inn til Hans hvile, har også selv fått hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra Sine". (Hebr 4,9-10).  Peter forklarer det også slik: "Men de himler og den jord som er nå, blir ved det samme Guds ord spart til ilden ved tiden for de ugudelige menneskers dom og fortapelse. Men dette ene må dere ikke glemme, mine kjære, at for Herren er én dag som tusen år, og tusen år som én dag". (2 Pet 3,7-8). Det ser tydelig ut til at Peter ser på jordens tidsalder som en periode på seks årtusen, med en tusen års Sabbat som det syvende årtusen. Dette avspeiler igjen arbeidsuken på seks dager, med Sabbaten på den syvende dag. Her aner vi et grusomt varsel. De som har valgt å ha sin sabbat på en annen dag en den Gud valgte går kanskje glipp av denne sabbatshvile. De fornektet Guds Sabbat og får heller ikke del i det Sabbats årtusen Herren gir sine trofaste og rettferdige. De som antar den åttende, eller den første dag i uken vil først oppstå etter sabbatshvilen. De vil oppstå til dom for sin ulydighet. De får ikke den Sabbet som Herren har fastsatt, de valgte den som ikke finnes.

Jesus lærte at det vil være to oppstandelser fra de døde: " Undre dere ikke over dette. For den timen kommer da alle som er i gravene skal høre Hans røst og komme fram, de som har gjort godt, til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, til dommens oppstandelse.." (John 5: 28, 29).

Før det gis ytterligere faste bevis på dette punktet, må vi være oppmerksomme på at Kristus henviste til oppstandelsen til livet og oppstandelsen til fordømmelse. Dette synes å indikere at den frelste og den fortapte ikke står opp på samme tid. To separate oppstandelser er beskrevet. Johannes Åpenbaring bekrefter dette faktum. Johannes skrev, "Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt, men de skal være prester for Gud og Kristus, og de skal regjere med Ham i tusen år." Åpenbaringen 20: 6. Bruken av begrepet "første oppstandelse" er bevis på at det må være mer enn én. Hvis jeg sier, "Dette er det første huset jeg bygget," vet du at jeg må ha bygget minst et til.  

Det er to poeng i dette verset. Det første, bare de rettferdige blant folket vil ha del i den første oppstandelsen. Det sies tydelig: "Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen." Det andre vi lærer er at oppstandelsen av de hellige er startpunktet på tusenårsriket, fordi etter å være tatt opp "skal de regjere med ham en tusen år." Ifølge dette verset, vil ingen av de ugudelige ha noen del i den første oppstandelsen. Dette er også bekreftet av vers 4 og 5 som beskriver oppstandelsen av de rettferdige. "Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og det ble overgitt til dem å holde dom. Deretter så jeg sjelene til dem som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, de som ikke hadde tilbedt dyret eller hans bilde og som ikke hadde tatt imot hans merke på pannen eller hånden. Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år." Dette etterlater ingen tvil om hvem som vil bli med i den første oppstandelsen. Det er bare for de som holdt seg trofast til Kristus. Men i neste vers vi finner en meget betydelig opplysning: "Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var omme. Dette er den første oppstandelsen." (Åp 20,5). Selvfølgelig kan "resten av døde" bare referere til de ugudelige, de som ikke var med i den første oppstandelsen. De vil komme frem fra gravene på slutten av tusenårsriket — når "de tusen år er omme."

Jeg skal også ta med en annen detalj fra vers 6: "Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt, men de skal være prester for Gud og Kristus, og de skal regjere med Ham i tusen år". (Åp 20,6). Her ser vi en tydelig forskjell mellom den første oppstandelsens personer, de er ikke lenger underlagt dødelighet. For den andre død skal ikke ha makt over dem. Den andre død er døden i ildhavet, sammen med djevelen og den falske profet.

Nå har vi et klart bilde for oss, det er to oppstandelser med tusen års mellomrom. De rettferdige blant folket er oppreist i begynnelsen av årtusenet, og de ugudelige skal oppstå på slutten.

Kan vi så finne ut, ut fra Skriften, hva som utløser denne første oppstandelse som er starten på Tusenårsriket? Ja. Paulus hevder at det skjer ved Kristi annet komme. "For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først.." (1 Tess 4: 16). Her oppstår de hellige "først", og dette er den første oppstandelsen. Og det skjer midt i herligheten og glansen av Jesu annet komme. Dette markerer begynnelsen av årtusenet.

Når Jesus kommer vil det bare være fire grupper mennesker for Ham å håndtere: de rettferdige døde, de rettferdige levende, de ugudelige døde og de ugudelige levende. Alle som noensinne har blitt født vil falle i en av disse kategoriene. Bibelen gir et fascinerende bilde av hva som skjer hver av disse gruppene når Kristus kommer tilbake i Sin herlighet. Først er det de rettferdige døde som er i gravene, som skal stå opp. Paulus fortsetter med disse ordene: "Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren. " (1 Tess 4: 17.

Se for deg synet, en gjennomgripende glede for de som satset livet sitt på Guds ord. De hellige er stått opp fra sine støvete senger, og ikledd strålende udødelighet. I samme øyeblikk blir de levende rettferdige forvandlet, og gis udødelig kropper akkurat som de oppstandne. Paulus skriver: "Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet,i ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet." (1 Kor 15: 51-53).

I sine nye kropper, som aldri vil lide smerte eller dø, vil alle de frelste møte Jesus i luften. Hans føtter vil ikke berøre jorden på den tiden. For Jorden er fortsatt urein, og Jesus er Hellig. Han har kommet for å oppfylle det løftet Han gav sitt folk før Han forlot denne jord: "i Min Fars hus er det mange rom. Hvis ikke, ville Jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere være." (Joh 14: 2, 3).

Hvor vil Kristus ta de forløste som møter ham i skyen? Til herskapshuset til Sin Far der Han har stelt i stand et sted for oss. Kan det være noen tvil om hvor Han steg opp etter at han forlot denne jord? Peter var nysgjerrig, og faktisk avhørte Mesteren om disse rom og dette stedet. Jesus besvarte Peters spørsmålet i John 14: 1-3. "Simon Peter sier til Ham: "Herre, hvor går Du?" Jesus svarte ham: "Dit Jeg går, kan du ikke følge Meg nå. Men du skal følge Meg senere.". (Joh 13: 36).

Her er et interessant bevis på at Peter en dag ville dra til stedet hvor Jesus skulle dra. Jesus sa: " Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere." Han skulle stige opp Sin Hans Fars hus, til Himmelen, hvor dette stedet var. Kristus sa til Peter at han ikke kunne følge etter Ham nå, men at han en dag ville hente ham opp til det stedet hvor Han selv skulle dra.

Det er de som sier at ingen fra denne jorden vil noen gang fare til himmelen, men dette ville være å motsi Jesu ord. Det vil også være i strid med Johannes beskrivelse i Åpenbaringen 19: 1: "Etter dette hørte jeg en kraftig røst av en stor skare i himmelen, som sa: "Halleluja! Frelsen og æren og prisen og makten tilhører Herre, vår Gud"

Johannes visjon av fremtiden plasserer de hellige i himmelen. Det er dit Jesus lovet å ta dem — til Hans Fars hus og stedet Han hadde forberedt. Dette vil ikke være et permanent hjem for de frelste, men det er i sannhet det stedet der Kristus tar dem for at de skal tilbringe de neste tusen år sammen med Ham. La oss nå prøve å finne ut hva som skjer med alle de ugudelige når Kristus kommer igjen. Vi har allerede funnet ut at de ugudelige døde ikke oppstår igjen på det tidspunktet. "Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var omme. Dette er den første oppstandelsen. " (Åp 20,5). De forblir bare i gravene i de tusen år. Ingen endring finner sted for dem før tusen år senere.

Men hva med de urettferdige som lever når Kristus kommer tilbake? Hva skjer med dem? Paulus svarer: " så sant det er rettferdig at Gud gjengjelder dem som plager dere med trengsel, og at Han til dere som er plaget, gir hvile sammen med oss når Herren Jesus blir åpenbart fra himmelen med Sine mektige engler. Da tar Han hevn med flammende ild over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu Kristi evangelium. De skal bli straffet med evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og borte fra Hans krafts herlighet, når Han kommer på den Dagen, for å bli herliggjort i Sine hellige og med undring bli hyllet blant alle dem som tror, fordi vårt vitnesbyrd blant dere ble trodd." (2 Tess 1: 6-10).

Legg merke til hva som skjer med syndere samtidig med at de hellige blir herliggjort. Synd kan ikke eksistere i Hans nærvær, og de ugudelige blir drept av Hans herlighet. Johannes beskriver de ugudeliges desperate forsøk på å flykte fra Jesu nærvær når Han kommer tilbake. De vil skjule seg i huler og fjellsprekker, og si: "Og de sier til fjellene og klippene: «Fall over oss og skjul oss for Hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede! For Hans vredes store dag er kommet, og hvem kan da bestå?" (Åp 6: 16, 17.). Allerede på dette tidspunkt erkjenner de at det er En som sitter på tronen.

Syndere vil bli slått ned av lyset fra Guds herlighet, som om tusen volts strøm gikk gjennom dem. Jesus talte om dette øyeblikket med disse ordene: "For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være. For der hvor åtselet er, der skal gribbene samle seg." (Matt 24: 27, 28). Kristus forteller at kroppene til de onde døde vil bli spredt utover som følge av den flammende herligheten ved Hans komme. "For se, dagen kommer, brennende som en ovn. Alle de overmodige, ja hver den som lever i ugudelighet, skal bli som halm. Dagen som kommer, skal sette dem i brann, sier hærskarenes Herre, så det verken blir rot eller gren igjen. Men for dere som frykter Mitt navn, skal Rettferdighetens Sol gå opp med legedom under Sine vinger. Dere skal gå ut og hoppe lik kalver som er gjødde på båsen. Da skal dere trampe ned de ugudelige, for de skal være støv under deres føtter på den dagen Jeg gjør dette, sier hærskarenes Herre". (Mal 4,1-3).

"og så sant Han gjorde byene Sodoma og Gomorra til aske og dømte dem til ødeleggelse og gjorde dem til eksempel for dem som senere kom til å leve ugudelig, og så sant Han utfridde den rettferdige Lot, som ble plaget under de ugudeliges tøylesløse oppførsel".  (2 Pet 2,6-7).

Johannes har beskrevet de ugudelige ved Jesu komme. "Og de andre ble drept med sverdet som gikk ut fra Hans munn som satt på hesten. Og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt." (Åp 19: 21). Hans ord tilsvarer Jesu ord. Likene av den fortapte vil bli mat for gribber, straks etter at Kristus sees i skyen.

Nå er vi klare til å svare på et spørsmål som har forvirret mange. Kan noen omvende seg og bli frelst etter at Jesus er kommet og hentet Sine? Absolutt ikke. Bibelen er veldig klar på dette punktet. Johannes refererer de faktiske ord i en mektig uttalelse fra Herren like før han kommer tilbake til jorden. "Den som gjør urett, la ham fortsatt gjøre urett! Den som er uren, la ham fortsatt være uren! Den som er rettferdig, la ham fortsatt være rettferdig! Den som er hellig, la ham fortsatt være hellig!» «Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning". (Åp 22: 11, 12).

Dette indikerer at hver sak allerede er fastsatt for evigheten. Prøvetiden er avsluttet. Kristus legger til side Sin prestelige kappe og forlater den himmelske Helligdom hvor han har vært i forbønn som vår store yppersteprest. Nå er han tilbake som kongenes Konge for å utføre dommen. Det er ikke lengre anledning til å omvende seg. Alle vil forbli som de har blitt funnet i bøkene av himmelen. Hvem kunne egentlig omvende seg og bli frelst i løpet av tusenårsriket? De rettferdige er allerede udødeliggjort i himmelen, og de ugudelige er alle døde. Det ville være like ulogisk å tro på at noen skulle stå opp av kisten og angre, som å tro at noen skulle vende seg til Gud når Jesus kommer.

Jeremia så denne jord i visjon etter at Kristus kom tilbake. Han beskrev det slik: " På den dag skal Herrens drepte ligge spredt fra den ene enden av jorden til den andre enden av jorden. Ingen skal synge klagesang over dem, og ingen skal samle dem og begrave dem. De skal bli til avfall på jorden." (Jer 25:33). Selvfølgelig vil de ikke bli samlet. Ingen er her til å gjøre det. Ingen kan gråte over dem, fordi jorden er helt tømt for alle sine innbyggere. De døde kroppene fra de ugudelige vil bli spredt ut over hele jorden, de forblir på de samme stedene hvor de ble slått av glansen av Guds tilstedeværelse.

Jorden selv vil være ødelagt i tusen år, som følge av det ødeleggende jordskjelvet ved Kristi komme. "Og det kom røster og torden og lyn. Og det kom et stort jordskjelv, et så kraftig og stort jordskjelv som det aldri hadde vært siden det kom mennesker på jorden. Og den store byen ble delt i tre deler, og folkeslagenes byer falt. Og den store Babylon ble husket hos Gud, slik at hun ble gitt begeret med Hans harmes vredesvin. Så ble hver øy borte, og fjellene ble ikke funnet." (Åp 16: 18, 20).

Også andre skriftsteder forteller om jordens tilstand rett før, og etter Jesu annet komme. "For himlenes stjerner og deres stjernebilder skal ikke lenger gi sitt lys. Solen skal være formørket når den stiger opp, og månen skal ikke gi noe lys". (Jes 13,10)

"Jeg kler himmelen med bekmørke, og Jeg gjør sekkestrie til dens dekke". (Jes 50,3)

(Joel 2,10) "Jorden skaker foran dem, himmelen skjelver. Solen og månen formørkes, og stjernene mister sin glans".

(Joel 3,4) "Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og fryktinngytende".

(Joel 3,20) "Solen og månen skal formørkes, og stjernene skal miste sin glans".

(Matt 24,29) "Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himlenes krefter skal rokkes".

(Mark 13,24) "Men i de dager, etter den trengselen, skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys".

(Luk 21,25-26) "Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillhet, når havet og bølgene bruser.  Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes".

(Apg 2,20) "Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige".

(2 Pet 3,10) "Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Da skal himlene forgå med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli brent opp".

(Åp 6,12) "Jeg så da Han åpnet det sjette seglet, og se, det ble et stort jordskjelv. Og solen ble svart som sekkestrie av hår, og månen ble som blod".

(Jes 24,19) "Jorden brytes i småbiter, jorden kløves og revner, jorden rystes voldsomt."

(Jes 24,3) "Jorden skal tømmes fullstendig og bli helt utplyndret, for dette ordet har Herren talt".

( Jes 24,1) "Se, Herren gjør jorden tom og legger den øde, omvelter dens overflate, og dem som bor der sprer Han omkring.

De fysisk resultatene av denne ødeleggelse er antydet av både Jesaja, Jeremia, Joel, Jesus, Peter, og Åpenbaringen.

Jeg ser for meg at denne ødeleggelsen av jorden skjer ved Herrens hånd som på Noas tid, bare at vannet er byttet ut med ild. Liksom Gud brukte vannet som var lagret i atmosfæren, og det vannet som var under jorden til å utføre Sin dom. Vil Han denne gang også bruke resurser Han allerede har skapt, og har forvart til bruk i denne dommen over jorden. Dersom vi ser for oss profetiene om solformørkelsen beskrevet som at solen var inne i en sekk av hår, kanskje det er skyer fra vulkan utbruddene som dekker for den, det står også at den skal bli rød som blod. Stjernene forsvinner og månen skal miste sitt lys. Det vil de gjøre dersom de gjemmes bak skyer av vulkansk aske. Peter sier og si: "Hvor er løftet om Hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, fortsetter alle ting som de var fra skapelsens begynnelse av." For med vilje glemmer de dette: At himlene fra gammel tid ble til ved Guds ord. Og ved det samme Guds ord stod jorden fram fra vann og gjennom vann. Ved dette gikk den daværende verden under, ved at den ble oversvømmet av vann. Men de himler og den jord som er nå, blir ved det samme Guds ord spart til ilden ved tiden for de ugudelige menneskers dom og fortapelse." (2 Pet 3,4-7). Denne ilden kan veldig godt komme fra den magma som Gud allerede har skapt og oppbevarer i jordens indre.

Skjelv og etterskjelv fra jordskjelvet, og vulkan utbrudd vil spre ødeleggelse til hvert hjørne av jorden. De bebodde øyene forsvinner i sjøen; store fjellkjeder vil gå i oppløsning og forsvinne. Jeremia skrev: "Jeg så på jorden, og se, den var uformet og tom. På himmelen var det ikke noe lys. Jeg så fjellene, og se, de skalv, og alle haugene svaiet. Jeg så, og se, det fantes ikke noe menneske mer, alle fuglene under himmelen hadde flyktet. Jeg så, og se, det fruktbare landet var en ødemark. Alle byene var revet ned framfor Herrens åsyn, framfor Hans brennende vrede." (Jer 4: 23-26).

Ved Jesus komme, vil hver arbeidsmann bli ydmyket ned i støvet. Skyskrapere jevnes med bakken, himmelen blir mørkere, og selv fuglene forsvinner. De rettferdige blir reddet fra jorden, og alle de ugudelige blir drept. Ikke rart Bibelen sier at det er en forferdelig ting å falle i hendene på levende Gud. For det å være uforberedt på den dagen er den største tragedien som tenkes kan.

Menneskene er nå for evig delt i to grupper. De frelste er i Himmelen i Kongesønnens bryllup. De fortapte er døde i sine overtredelser. De to grupper kommer aldri til å bli gjenforent. De som er frelst er det for evig, og de fortapte har en evighet i ildsjøen i vente.

 

Nå oppstår spørsmålet, "Hvor er Satan under denne store maktdemonstrasjonen?". La oss gå tilbake til Åpenbaringen 20: 1-3 vi leser om hvordan djevelen har det i løpet av tusenårsriket: "Deretter så jeg en engel som kom ned fra himmelen. Han hadde nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i hånden. Han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år, og han kastet ham ned i avgrunnen og stengte ham inne og satte et segl over ham, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene før de tusen år var til ende. Men etter alt dette skal han bli løslatt for en kort tid." For en fantastisk scene! Djevelen er bundet for tusen år, og kastet ned i avgrunnen.

Du lurer kanskje på hvor denne avgrunnen er. Bibelen gjør det veldig klart. Det opprinnelige greske ordet for "avgrunnen" er "abussos", som vi får det engelske ordet "abyss" fra, det betyr "et dypt sted." At samme ordet blir brukt igjen i den greske versjonen av 1 Mos 1: 2: "Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevde over vannene". Ordet "dyp" her er det greske ordet "abussos" som er oversatt som "avgrunnen" i Åpenbaringen 20: 1. Med andre ord, ble denne jorden kalt "abussos" etter at Gud dannet den; før Han skapte orden og design på den. Den lå uorganisert i mørke, og den ble referert til som avgrunnen.

Under tusenårsriket, vil denne planeten vende tilbake til en lignende tilstand av uorden og kaos. Jeremia beskriver det med samme ord, "uformet og tom." Igjen, den er beskrevet av profeten Johannes som "abussos", eller "avgrunnen". Satan vil være begrenset her på denne opprevne, ødelagt verden i tusen år, mens hellige er i himmelen i Kongesønnens bryllup.

Noen kan spørre, "men hva med lenken?" Bare husk at Satan er en fallen engel, og et åndelige vesener kan ikke bli bundet med bokstavelig fysisk lenke. Bibelen taler om de onde englene blir bundet med mørkets lenker. Formålet med bindingen er "at han ikke mer skulle forføre nasjonene til de tusen år var omme". Den eneste mulige måten å oppnå dette er å ta Satan bort fra alle menneskene, eller ta alle menneskene bort fra ham. Selv om man setter ham inn i en dyp, bokstavelig grav, ville ikke hindre ham fra å forføre mennesket, fordi han har millioner av tjenere til å utføre sin gjerning. Dessuten er han ånd, og ånd kan ikke bindes av fysiske stengsler.

Faktum er at djevelen er bundet av omstendigheter som forbyr ham tilgang til noe menneske i løpet av de tusen år. Nylig fortalte en mann meg at Satan allerede er bundet og har vært helt siden 1914. Det var for meg en av de mest utrolige av alle uttalelser. Dersom han er bundet i dag, er det i alle fall noen som gjør arbeidet for ham. Og hvis verden er i denne forfatning i dag uten hans onde inngripen, burde vi be om at han ikke kommer seg løs, ellers er vi virkelig i vanskeligheter. Hvis han er bundet nå, må være med en gummilenke, som strekker seg fra New York til Moskva, og rundt hele jordens omkrets.

Nei, han er ikke bundet i dag, men han vil være det mens denne jord er i forvirret lidelse. Han er ute av stand til å bedra en eneste sjel, vil han vil bebo denne øde planeten i tusen år mens han opplever det kaos hans oppleggelse har produsert. De rettferdige er i himmelen, de ugudelige er alle døde, og han har ingen å arbeide på før årtusenet er slutt.

Jeg har prøvd å tenke på djevelen i denne perioden. Hva er han kommer til å gjøre? Jorden er dekket med mørke, døde kropper er overalt, og alt er absolutt forvirring. I seks tusen år har Satan vært mye opptatt. Han har fulgt folk rundt for å prøve å tenke ut deres ødeleggelse. Hans hovedgesjeft i århundrer har vært å anklage, villede og ødelegge. Plutselig har han ingenting å gjøre. De er alle tatt bort, og han er igjen med sine egne tanker. Hva gjør djevelen? Det må være den mest miserable straffen som Satan kan lide. Tvunget til å leve med seg selv i tusen år! Ingen å bedra hele tatt; bare tenker, tenker, tenker. Og han har tapt det store slaget om tilbedelse. Ingen, over hodet ingen vil tilbe ham, de er alle døde, eller frelst bort fra hans bedragende stemme.

Jeg er sikker på at han vil tenke på fortiden og huske alle de forferdelige mørkets gjerninger han har begått. Han vil tenke på fremtiden, og Guds profetier om hans egen skjebne. Husk at djevelen er en god Bibelstudent. Ikke la deg lure. Han kjenner Bibelen bedre enn du gjør. Å ja, Guds hellige menn skrev slik de ble ledet til av den hellige ånd, men djevelen kikket over skulderen og pugget hver bit av det. Djevelen vet bedre enn vi gjør at hvert ord i Bibelen er sant. Han vet at alt om himmelen er sant, fordi han pleide å bo der. Han vet at det er like vakkert og herlig som Bibelen beskriver det, men han ønsker at andre ikke skal tro det. Så, arbeider han desperat for å holde folk borte fra å studere denne boken, og å holde folk borte fra å knele i ydmyk erkjennelse og bønn til Gud.

Hvis folk en kan gang skulle forstå hva Bibelen lærer om den vakre frelsesplanen, vet Satan at hans makt vil bli ødelagt akkurat der og da. Så jeg ser for meg ham som tenker på disse tingene, og ser inn i fremtiden, vel vitende om at hans grufulle straff allerede er avgjort.
Jeg antar også at han vil tenke på mange av de menneskene han fristet mens jorden fremdeles sto. Kanskje vil hans tanker gå tilbake til en dårlig alkoholiker som slet med å bli fri. Gang på gang kravlet han ut av rennesteinen, fast bestemt på aldri å ta en drink til. Men Satan lå i bakhold med konstant trakassering og fristelse, og han gikk ned i rennesteinen igjen. Til slutt våget den desperate alkoholiker å ta tak i Jesus Kristus som sin herre og Frelser, og han ble reddet fra Satans makt. Satan vet nå at mannen for alltid er utenfor hans innflytelses rekkevidde, og han vil aldri være i stand til å angripe ham igjen.

Ja, jeg så for meg djevelen vandrende over denne avfolkede planeten mens snublet over de råtnende kroppene til de som ble drept ved synet av Guds herlighet. Og kanskje vil en av de kroppene tiltrekke seg Satans oppmerksomhet, spesielt fordi han gjenkjenner og husker mannen. Han var en god, moralsk mann med en fin familie. Alle likte ham. Han var ærlig og betalt sin gjeld. Folk var tiltrukket av ham. Han var en god nabo og en god borger. Det var tider da mannen ble tvunget til å ta en beslutning om å følge Herren fullt og helt. Hans kone bønnfalt ham om å gjøre det, og hans små jenter ba for ham hver kveld. Det var bare en ting som virkelig stod i veien, men på en eller annen måte kunne han ikke overgi sin vilje helt og fullt over til Kristus. Det var alltid i tankene hans å gjøre det en dag, men djevelen fortsatte å gi ham unnskyldninger for å vente. Så plutselig og uventet rullet skyene tilbake som en gardin og Jesus ble synlig. Mannen var ikke forberedt. Han ble avskåret sammen med alle de andre som levde for selvet.

Nå ser Satan på de torturens merker på den døde mannen, og et heslig glis sprer seg over ansiktet hans. Hans strategi var vellykket, og denne mannen vil i alle fall aldri ha en mulighet til å bli berget. Han er tapt for alltid.

Dette er den ytterste konsekvens av sviktende evne til å bestemme seg for Kristus i de siste øyeblikkene i prøvetiden! Noen leker med synden, og ser bagatellmessig på overbevisning fra Guds Hellige Ånd. Du kan være et kirkemedlem og en bekjennende kristen, men om det er en kjær synd i livet ditt akkurat nå, så spiller du spill med Gud. Tilstå og avstå fra synden uten å nøle et øyeblikk. Om våre øyne kunne åpnes et øyeblikk til den grufulle konsekvensen av synd, ville ingen tørre å nøle med å følge Jesus fullt og helt.

Nå kommer vi til hendelsene ved utgangen av årtusenet. Hvilke dramatisk hendelse vil markere slutten på de tusen år? "Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses av sitt fengsel." (Åp 20: 7).
Denne løslatelsen av Satan er lett å forstå når vi leser vers 5 igjen, "Men de andre døde blev ikke levende igjen før de tusen år var til ende. ---." (Åp 20,5). Alle de andre tapte vil oppstå fra deres graver på slutten av årtusenet. Dette er hva som oppfordrer djevelen til å begynne sitt verk med bedrag igjen.

Kanskje du lurer på hvordan han kunne fortsette å lure dem som har allerede passert forløsningens punkt. Her er hvordan Johannes svar på det spørsmålet: " Og han skal gå ut for å forføre folkeslagene som er ved de fire verdenshjørner, Gog og Magog, for å samle dem sammen til strid. Tallet på dem er som havets sand. De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede staden. Og ild falt ned fra Gud fra himmelen og fortærte dem". (Åpenbaring 20: 8, 9).

Flere viktige ting er brakt fram i lyset i disse versene. Etter at de ugudelige er oppstått, på slutten av tusenårsriket, fører Satan dem i et angrep mot det nye Jerusalem. Han forfører dem til å tro de faktisk kan okkupere tilholdssted til Gud og de udødeliggjorte hellige. Den hellige byen kommer ned fra himmelen, etter de tusen år. "Og jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom." (Åp 21: 2).

Denne hendelsen beskrives av profetene i fordums tid, når de hellige skal returnere til jorden fra Paradis. Ifølge Sakarja, vil Kristi føtter berøre jorden, og spektakulære ting skje. "Da skal Herren gå ut og stride mot disse folkeslagene, slik Han strider på stridens dag. På den dagen skal Hans føtter stå på Oljeberget, som ligger vendt mot Jerusalem fra øst. Oljeberget skal revne i to, fra øst til vest, så det blir en meget stor dal. Halvparten av berget skal flytte seg mot nord og halvparten mot sør. Da skal dere flykte gjennom dalen mellom Mine berg, for dalen mellom bergene skal nå helt til Asal. Ja, dere skal flykte som dere flyktet fra jordskjelvet i Judakongen Ussias dager. Slik skal Herren min Gud komme, og alle de hellige med Deg." (Sak 14: 4, 5).

Vær oppmerksom på at Jesus vil komme ned på jorden når han kommer tilbake med hellige. Da han kom for å hente de hellige i begynnelsen av årtusenet, berører ikke hans føtter jorden. Alle møtte ham i skyen. Men nå som store himmelske stad nærmer seg denne planeten, vil Oljeberget dele seg under trykket fra Guds sønn. "På den dagen skal Hans føtter stå på Oljeberget, som ligger vendt mot Jerusalem fra øst. Oljeberget skal revne i to, fra øst til vest, så det blir en meget stor dal. Halvparten av berget skal flytte seg mot nord og halvparten mot sør". Sak 14,4

Når de tusen år er til ende, blir de ugudelige levende, og dette frigir Satan til å lure dem til å angripe. Igjen har han noen å jobbe med. Jeg har prøvd å forestille meg hvordan den store bedrageren vil angripe de fortapte sjeler. Kanskje vil han selv hevde at de var oppstått ved hans kraft. Ved å anklage Gud for urettferdighet, og ønsket om kaste Ham ut av byen, oppfordrer han nå hæren av ugudelige å hjelpe ham å gjenvinne sin tidligere stilling. Uten tvil vil han gjøre smigrende tilbud om ære og makt til dem som er med i kampen.
Jeg antar at Napoleon, Alexander, Sankerib, Hitler og Stalin vil være der. Jeg er ikke sikker, selvfølgelig; Jeg bruker bare disse som eksempler. Kanskje noen av disse angret før de døde, men det vil være nok av store generaler og militære ledere i rekkene av Satans hær som går opp mot Guds stad. Mange av disse mennene døde med forbannelser på leppene; og nå, når de er oppstandne, forbanner de fortsatt, og de tenker fortsatt på å kjempe. Det vil ikke være vanskelig for Satan å få dem med å marsjere mot Guds by.
Noen ganger spør folk meg, "hvor lenge vil de kjempe? Hvor lang tid tar det dem til å bli klar til det slaget?" Jeg vet ikke, fordi Bibelen er taus her. Jeg er allikevel sikker på at djevelen ikke vil prøve å vinne ved bare å kaste steiner på den hellige byen. Han vil sikkert uttenke noen forferdelig ødeleggende våpen å bruke. Det er ikke våpen av kjente systemer, for menneskenes produserte ting vil være brent, smeltet og tilintetgjort. De vil sette en D-Dag. Det kan være en nedtelling til det tidspunkt de planlegger å storme den hellige byen. Fra alle jordiske synspunkter virker det som de hellige er fordømt. Men så, plutselig griper Gud inn. Han slipper sin egen flammende makt løs på den sammensatte hæren av de ugudelige. Les det i vers 9 av Åpenbaringen 20: " De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede staden. Og ild falt ned fra Gud fra himmelen og fortærte dem." Og det er slutten på de ugudelige. Det er det. Rett her på denne jord faller Guds ild. De ugudelige blir brent opp mens de fører et endelig, desperat angrep mot Gud

Å, som jeg ønsker jeg kunne male dette bildet om overgivelse så klart, og dets betydning så du ville gjøre opp med Gud før du går til sengs i kveld. Vi må vite at vi har gitt oss helt til Herren Jesus Kristus. Jeg vet det er noen som heller ville høre deg si, "La oss ikke bli fanatiske, la oss ikke gjøre det så ekstremt. La oss bare vente, så går det sikkert bra." De samme menneskene vil en dag rope på utsiden av veggen av det nye Jerusalem og si: "Å, hvorfor advarte ikke noen meg? Hvorfor tvang ikke noen meg gjøre det når jeg hadde anledning?"

Jeg er overrasket over måten folk blir påvirket på av sine venners ord, av ordene fra dem som er så omsorgsfulle og velmenende. Hvilken trøst vil det være i disse ordene, når også deres venner er på utsiden av muren? Noen ganger er folk holdt tilbake av eiendeler, eller jobber, eller bankkonti; men hvilken trøst vil det være å ha en stor bugnende haug med jordiske skatten men fortsatt være på utsiden? Hva om religiøse ledere, og lærere som har trøstet folk ved å fortelle dem at de ikke behøver å bekymre seg om å holde budene? De samme religiøse lærerne er også på utsiden.

Hver og en av oss må nå søke Guds ord, for å få vite hva vi skal gjøre. Bibelen er beskrivelsen om frelse. De kraftigste, motiverende kreftene i samfunnet i dag vil snart bli ansett som små og verdiløse. Til slutt vil menneskene kaste sitt gull og sølv på gaten til muldvarper og flaggermus. Endelig vil folk måtte gi opp de tingene som betydde så mye i dette livet. Hvis det kommer til å skje til slutt, hvis menneskene kommer til å kaste dem bort, som Jesaja 2 beskriver det, hvorfor vil de ikke kaste dem bort allerede nå, for å sikre sitt kall og utvelgelse?

Hvis du venter, og nekter å ta en beslutning om å følge Kristus fullt og helt, kan jeg love deg en ting, en dag skal du vite at den lille stille Åndens stemme har gjort sin endelige appell. Bibelen vil for alltid bli lukket på prekestolen, og benkene tømmes fullstendig for mennesker. Plutselig vil hver mann, kvinne og barn bli kalt til å møte Gud. Det travle livet i denne verden vil gjøre et plutselig stopp. Musikken vil plutselig bli slått av, lysene vil bli slukket for alltid og radioen og TV- chips kommer til å smelte sammen. Ingen vil gå til jobben sin, fordi Gud plutselig vil gripe inn og kaller hver mann, kvinne og barn til oppgjør. Verden vil bli revet i stykker av de ødeleggende kreftene som vi leser om i Åpenbaringen 16. Havet vil bli pisket til en furie av orkanens brøl. De bebodde øyene på denne jorden vil flytte seg, snu litt på seg, og skli ut av syne. Store fjell vil svaie og vri seg, og deretter bli kastet ut på slettene og bli slått i stykker av den mektige vulkanske aktiviteten på jorden. Mørke truende skyer etter vulkansk aktivitet fyller himmelen, støter mot hverandre. Lyn fra disse skyene kommer til å innhylle denne jord i et hav av flammer. Mennesker, hvite som spøkelser, vil løpe hit og dit, og søke etter skjul; men finner ingen. Og etter skrikene av terror, kommer Guds store haglstormer styrtende ned med en kvalmende dunk, og de knuser materialene av tre, jern og stein i alle bygninger og hus på denne jorden. Og også den falske mur skal jevnes med jorden av denne hagelskur med hagel opp til 34 kilo.  

Midt i alt dette, vil det vises i de fjerne, en liten flekk av herlighet som vil trekke nærmere jorden, og blir større og større. I starten vil svært få se det, men etter hvert som det kommer nærmere, vil det blendende lyset av den tiltrekke hvert øye. Innbyggerne på hvert eneste kontinent på jorden vil se herligheten til Jesus og alle Hans engler. For et stort øyeblikk det blir! For første gang siden flommen skal det ikke være noen som gjør narr, ingen hånlig latter, intet lettsinn. Hver munn vil bli lukket, og en høytidelig, nøktern ånd vil falle over hvert eneste hjerte.

 Hvor fatteslig pengene kommer til å se ut da. Hvor latterlig det vil synes at et menneske gjorde narr av noen venner for å hindre dem i å gjøre sine valg. På alle kanter vil stemmer bli hørt mens de roper. "Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med Sin munns ånde og tilintetgjøre ved Sin gjenkomst i herlighet. " (2 Tess 2: 8).  

Bibelen selv sier at han vil bli kastet i ildsjøen som brenner med ild og svovel i all evighet. Om dette er en fysisk ildsjø er jeg litt i tvil om, for ånd kan da ikke brenne, eller plages av hete. Men, ånd, både Satans og menneskers kan plages i evighet av anger, grusom brennende anger "for sent! For sent!" Og ordene vil gi gjenklang jorden rundt, mens frelste skuer opp og sier, "Se, dette er vår Gud. Vi har ventet på ham og han vil redde oss."

Så historien om denne tapte planet slutter akkurat som den begynte. Etter brannen har renset ut det onde, og brent ut all syndens forbannelsen, vil Gud gjøre den om igjen. Denne jord er frelst fra all ødeleggende virkning av overtredelse. Gud gjør det om igjen jorden skapes på nytt slik Gud mente paradiset skulle være.  "Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var blitt borte, og havet er ikke mer. Og jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa: "Se, Guds bolig er hos menneskene, og Han skal bo hos dem, og de skal være Hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte." Så sa Han som satt på tronen: "Se, Jeg gjør alle ting nye." Og Han sa til meg: "Skriv, for disse ord er sanne og troverdige." (Åp 21,1-5) .

Jeg er glad for at jeg tror på Bibelens skapelseshistorie, at Gud skapte den på sju dager, og ikke tretten milliarder år. Det hadde blitt lenge å vente på en nye himmel og en nye jord. Takk og pris til Gud for at vi kan tro at hele Bibelen er sann.

"Men etter Hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor." (2 Pet 3: 13).   Jesus sa: "Salige er de saktmodige: for de skal arve jorden." (Matteus 5: 5)

Et ord fra Jesus spesielt til deg:

"Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg. Joh 14,6

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

31.01 | 23:04

Denne nettsiden nullstiller nåden. Dette er ikke kristendom! "Av nåde ER dere frelst, ved TRO" (Ef. 2, 8) og "satt i himmelen med ham" (v.6).

...
31.01 | 17:18

Babylons fall er beskr. i Åp.18v24 gir mening med Luk.3.33 Fremstilt i Esek.23.1-6 og er kledd i purpur i likhet med skjøgen Babylon i Åp.18. Nebuk se Dan 4.22

...
15.01 | 18:49

Takk for en mektig åpenbaring av lov og nåde. Eminent skrevet !

...
11.01 | 07:29

Jeg tror på skapelsen, med evolusjonen som viktig verktøy. Koranen skriver 6 perioder... Mormonerne at dagene var i himmelen, men må manifisteres her på jorden

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE